Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Cintoríny

Na území mesta Banská Bystrica sú nasledovné cintoríny, ktoré sú v správe Záhradníckych a rekreačných služieb

  1. Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica – Kremnička:

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na kamenárske práce k hrobovému miestu + cenník,

          objednávka na výkop jamy + cenník,

          povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na poskytnuté služby na centrálnom pohrebisku + cenník.

       2. Urnový háj – Kremnička: 

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na vjazd motrového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na urnové hrobové miesto a práce v Urnovom háji + cenník. 

       3. Cintorín nám. Š. Moysesa: 

          povolenie na kamenárske práce k urnovému hrobovému miestu + cenník,

          povolenie na kamenárske práce k hrobovému miestu + cenník,

          objednávka na výkop jamy + cenník,

          povolenie na vjazd motorového vozidla na pohrebisko + cenník,

          objednávka na poskytnuté služby na Cintoríne nám. Š. Moysesa + cenník.

       4. Podlavice

       5. Skubín

       6. Rudlová

       7. Sásová

       8. Rakytovce

       9. Kremnička – dedina

      10. Iliaš

      11. Majer

      12. Šalková

      13. Senica

      14. Kostiviarska

      15. Jakub

      16. Uľanka

 

Na všetky cintoríny na vzťahuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk v správe mesta.

Spoplatnenie cintorínov ZAaRESom sa týka Centrálneho pohrebiska - Kremnička, Urnového háju - Kremnička a Cintorína nám. Š. Moysesa - poplatky za hrobové miesta.