Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Od pondelka 16. marca platia viaceré obmedzenia:

 - zákaz návštev športovísk a detských ihrísk,

 - prevádzka cintorínskych služieb v čase 9:00 - 11:00,

 - v sídle ZAaRESu na Švermovej 45 platí zákaz návštev, všetko vybavujeme telefonicky, či elektronicky.

 

Tlačivá

                                       Hrobové miesto                                                                                                              

 V prípade záujmu o pridelenie hrobového alebo urnového miesta je potrebné vybrať si správnu žiadosť o pridelenie (odkazy dole uvedené) a taktiež cintorín na ktorom chcete mať hrobové miesto.

 

V žiadosti o rezerváciu hrobového miesta si oprávnená osoba zabezpečuje pochovanie alebo uloženie urien do hrobového miesta.  

Žiadosť o pridelenie hrobového miesta - rezervácia 

http://www.zaaresbb.sk/documents/04-01-2018-09-03-36-žiadosť o rezerváciu.doc

 

 

V žiadosti o pridelenie hrobového miesta si oprávnená osoba zabezpečuje z dôvodu aktuálnej potreby pochovanie alebo uloženie urien do hrobového miesta. 

Žiadosť o pridelenie hrobového miesta

http://www.zaaresbb.sk/documents/18-04-2019-13-04-08-žiadosť o pridelenie.doc

 

Prepis hrobového miesta ak nájomca zomrel

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo osoba blízka, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá a preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta. ( Zákon č. 131/2010 Z. z. s účinosťou od 01.01.2020)

 

https://www.zaaresbb.sk/documents/324455-čestnéprehlásenieblízkaosobapozomrelom.docx

https://www.zaaresbb.sk/documents/883752-žiadosť o prepis - čisté.docx

 

Prepis hrobového miesta ak nájomca žije

Pri prepise hrobového miesta zo žijúcej osoby na žijúcu osobu je nevyhnutné aby sa dostavili obe osoby na Správu cintorínov, kde sa následne spíše dohoda o prevode hrobového miesta, ktorú musí bezpodmienečne podpísať aktuálny nájomca hrobového miesta a taktiež nový nájomca.